Persondatapolitik og handelsbetingelser

Herunder kan du læse vores persondata oplysninger, efter de GDPR regler der findes – under dem, kommer vores handelsbetingelser.

Du kan også læse om vores cookiepolitik.

Indsamling af personoplysninger

Når du benytter www.stay-local.dk, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden. En del af disse oplysninger kan være personoplysninger. Her beskriver vi, hvordan vi indsamler, gemmer og anvender personoplysninger.

Hvad er en personoplysning

Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person, der er i live. Det gælder f.eks. navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Det gælder f.eks. også krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på nyhedsmails

Hvis du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet. Hvis du vælger at give os det, indsamler vi oplysninger om, hvordan du bruger mailudsendelsen, om hvilke tilbud du er interesseret i, og hvad du klikker på.

Hvordan anvender vi oplysningerne

Når du har valgt at modtage mails fra os med inspiration og tilbud, anvender vi dine personoplysninger til at sende mails til dig og målrette indholdet i udsendelsen til netop dig. Det gælder din mailadresse, oplysninger om din rejsehistorik, dit brugsmønster og dine præferencer. Ved hjælp af disse data kan vi give dig de tilbud, som vi tror, at du har størst interesse i og fordel af.

Vi anvender også oplysningerne, som vi indsamler, til at analysere modtagelsen og brugen af mailudsendelsen, så vi kan udvikle og forbedre vores kommunikation samt vores tjenester og ydelser. Det er f.eks. oplysninger om, hvilke tilbud som resulterer i bestillinger eller andre reaktioner.

Hvor længe gemmer vi oplysningerne

Stay Local følger altid god skik i rejsebranchen. Vi gemmer dine personoplysninger så længe som det kræves i forhold til behandlingen. Hvis du abonnerer på mails med inspiration og tilbud, gemmes dine kontaktoplysninger så længe som du vælger at modtage disse mails.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Vi benytter forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og håndteres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden af dine data i al håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores personale, som har adgang til disse oplysninger. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle andre systemer ligger dog på servere på Internettet, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til eventuelle leverandører. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger.

Internt håndterer vi personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler

Vi bruger eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som personoplysningsassistent på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er først og fremmest oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt niveau.

Personificering og markedsføring

Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søgninger du foretager og hvilke rejseprodukter, du er interesseret i.

Din ret til at påvirke indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger

Personoplysninger, som anvendes til at udsende nyhedsbreve og til markedsføring anvendes med dit samtykke. Du kan når som helst vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger og stopper med den databehandling, som dit samtykke omfatter. Du har også ret til at anmode om, at oplysningerne om dig slettes, suppleres eller rettes.

Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af rejseaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål.

Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du sende en ansøgning til nedenstående adresse. Registerudtrækket leveres efter anmodning og er gratis én gang pr. år. Vær opmærksom på, at du er nødt til at sende en skriftlig anmodning, da den skal indeholde din underskrift. Du kan derfor ikke sende anmodningen pr. mail.

Dataansvarlig

Stay Local Travel ApS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på info@stay-local.dk eller via almindeligt brev, som sendes til Stay Local Travel ApS, Gl. Jernbanevej 25, 2500 Valby.

Handelsbetingelser for ferieboliger og hoteller hos Stay Local Travel ApS

Definition

Feriebolig og hotel er et ophold, hvor der kun er foretaget reservation af ophold uden andre arrangementer.

1. Tilmelding/aftalens indgåelse

1.1.1. Kontraktforholdet mellem dig som kunde og Stay Local Travel ApS opstår, og er bindende, ved din mundtlige eller skriftlige accept af et tilbud, hvorefter bekræftelse fremsendes. Hvis du konstaterer, at der er et misforhold mellem det bestilte og det bekræftede, skal du omgående rette henvendelse til Stay Local Travel ApS for eventuelle rettelser.
1.1.2. De i bestillingsforløbet angivne informationer anses som en del af aftalen og de deri givne oplysninger er bindende for Stay Local, medmindre ændringer er meddelt dig skriftligt ved bestilling af rejsen.
1.1.3. Den angivne klassifikation af feriebolig/hotel er Stay Locals subjektive vurdering, og den behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med stedets egen klassifikation.
1.1.4. Ved bestilling af en rejse på www.stay-local.dk bekræftes rejsen på skærmen og pr. e-mail. Du hæfter for det reserverede ved din accept af bestillingen. Endvidere har du dermed også godkendt vores handelsbetingelser.

2. Rejsens pris

2.1.1. Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser samt alle kendte skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv.
2.1.2. Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/bekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres.
2.1.3. Der må aldrig uden særlig skriftlig aftale med Stay Local Travel ApS bo flere personer i ferieboligen end angivet ved bestillingen.
2.1.4. Ekstraomkostninger på feriestedet, som skal betales direkte på stedet, kan forekomme, og de af Stay Local Travel ApS kendte er nævnt på www.stay-local.dk under hver feriebolig/hotel.

3. 3. Betaling

3.1.1. Er der aftalt et depositium, skal det indbetales ved bestillingen. Er depositum ikke indbetalt den aftalte dato, bortfalder aftalen.
3.1.2. Slutbetaling skal være modtaget af Stay Local Travel ApS senest på den angivne betalingsdato, typisk 45 dage inden afrejsedagen, hvorefter rejsedokumenter vil blive fremsendt, så du har dem senest 7 dage før afrejse. Hvis slutbetaling ikke er modtaget den aftalte dato, forbeholder Stay Local Travel ApS sig retten til at hæve aftalen med umiddelbar virkning uden refundering af det indbetalte depositium.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

4.1.1. Stay Local Travel ApS har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i:
4.1.2. Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for det pågældende ophold. Dette kræver, at Stay Local Travel ApS hurtigst muligt underretter dig herom, og at aftalen om køb af opholdet udtrykkeligt åbner mulighed for efterfølgende prisændringer i både op- og nedadgående retning.
4.1.3. En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse, og må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles Stay Local Travel ApS umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen.
4.1.4. Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, så besparelsen overstiger 100 kr. pr. person.

5. Afbestilling

5.1.1. Afbestilling af opholdet 365-60 dage før afrejsen: Hele rejsens pris refunderes undtaget indbetalt depositum.
5.1.2. Afbestilling af opholdet 60-45 dage før afrejsen: 50 % af rejsens pris er tabt.
5.1.3. Afbestilling af opholdet mindre end 45 dage til afrejse: Hele rejsens pris er tabt.
5.1.4. Hvis ferieboligen eller hotellet er behæftet med strengere regler, vil disse være oplyst og gældende.

5.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.
5.2.1. Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder alle rejser til det specifikke område (fx Udenrigsministeriet kategoriserer området i den røde eller orange kategori). Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. (Corona i 2021 er undtaget)

5.3. Afbestilling i tilfælde af sygdom
5.3.1. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring i tilfælde af akut sygdom, som skal ske ved bestilling af rejsen hos et forsikringsselskab.

5.4. Ændringer
5.4.1. Overdragelse af en reservation til andre kan som udgangspunkt ikke finde sted, men skal afbestilles og derefter skal en ny reservation foretages til en anden deltager.
5.4.2. Ændring af ophold er gratis forudsat ændring er mulig. Dertil kommer eventuelle merudgifter som følge af højere lejepris.

6. Ændringer/aflysninger før afrejse

6.1.1. Hvis Stay Local Travel ApS inden afrejsen aflyser rejsen, vil du hurtigst muligt modtage besked. Det samme gælder, hvis det inden afrejsen viser sig, at Stay Local Travel ApS ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt, eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses af mindre væsentlig karakter.
6.1.2. Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen skal Stay Local Travel ApS give dig information om dine rettigheder samt om til hvem og inden for hvilken frist, du kan reklamere, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig.
6.1.3. Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.

6.2. Væsentlige ændringer/aflysning før afrejsen
6.2.1. Er ændringerne i aftalen af væsentlig karakter for dig og uden at ændringerne skyldes dine forhold kan du:
6.2.1.1. Hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen.
6.2.1.2. Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen meddele Stay Local Travel ApS din beslutning.
6.2.1.3. Hvis du vælger at ændre til et dyrere ophold, skal du betale prisforskellen.
6.2.2. Har opholdet en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Stay Local Travel ApS tilbagebetale prisforskellen.

6.3. Ansvar og ansvarsfrihed for Stay Local Travel ApS ved ændringer
6.3.1. I tilfælde af at du direkte lider tab på grund af en ændring/ annullering foretaget af Stay Local, har du krav på erstatning i overensstemmelse med ovennævnte, medmindre ændringen/aflysningen skyldes:
6.3.2. At Stay Local Travel ApS har meddelt dig dette senest 30 dage før afrejsedagen.
6.3.3. Egne forhold hos dig.
6.3.4. Udefrakommende omstændigheder, og at Stay Local Travel ApS eller nogen, som Stay Local Travel ApS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse.

7. Ændringer, misligholdelse efter afrejsen

7.1.1. Hvis du oplever en mangel på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere Stay Local Travel ApS herom, så vi har mulighed for at rette op på den. Undlader du dette, vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav.
7.1.2. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser/særlige aftaler, som er bekræftet af Stay Local Travel ApS eller, at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte.
7.1.3. Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, som medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, kan du hæve aftalen. Du skal i så fald umiddelbart underrette Stay Local Travel ApS eller samarbejdspartneren for Stay Local Travel ApS herom.
7.1.4. Hvis aftalen ønskes hævet med baggrund i ovennævnte, er Stay Local Travel ApS forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, rejsen må antages at have haft for dig.

7.2. Afhjælpning
7.2.1. Når Stay Local Travel ApS tilbyder at afhjælpe manglen og det sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen.
7.2.2. Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor, eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre Stay Local Travel ApS uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et passende afslag i rejsens pris.
7.2.3. Har manglen medført væsentlig ulempe for dig, kan der eventuelt tilkomme en godtgørelse, medmindre manglen skyldes forhold, der gør Stay Local Travel ApS ansvarsfri.

8. Ansvar – Stay Local Travel ApS

8.1.1. Stay Locals ansvar er begrænset til de erstatningsbeløb, som vores underleverandører begrænser deres ansvar til i henhold til internationale konventioner.
8.1.2. Stay Local Travel ApS påtager sig intet ansvar for ændringer, der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Stay Local Travel ApS er uden indflydelse på.

9. Ansvar/pligter m.m. – kunde

9.1.1. Hvis du udebliver uden at have afbestilt opholdet eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted jævnfør din voucher eller ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas eller kreditkort, har Stay Local Travel ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser.
9.1.2. Ubenyttede ydelser på et ophold vil generelt ikke blive refunderet.

9.2. Afbestillings- og rejseforsikring
9.2.1. Du er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. undervejs, medmindre Stay Local Travel ApS kan gøres ansvarlig. Vi anbefaler derfor, at du køber en afbestillings- og/eller rejseforsikring. Stay Local Travel ApS samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring, hvilket betyder, at det altid vil Ferieboliger, hoteller og kør-selv-rundrejse Handelsbetingelser være forsikringsbetingelserne fra Europæiske, der bestemmer omfanget af dækningen. Kontakt Stay Local Travel ApS for at høre nærmere.

9.3. Pas, visum, vaccinationer med videre
9.3.1. Oplysninger om forhold vedrørende fx pas, visum og vaccinationer er du selv ansvarlig for er opfyldt ved rejsens begyndelse, via information ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Har du ikke dansk pas, skal dette meddeles Stay Local Travel ApS ved bestillingen, så Stay Local Travel ApS kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen. Undlades dette, har Stay Local Travel ApS ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer med videre måtte medføre. Passet skal have minimum 6 måneders gyldighed efter hjemkomsten, og vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejsen.

9.4. Som kunde er du forpligtet til:
9.4.1. At sørge for at Stay Local Travel ApS altid får det/de korrekte navn/ navne på alle deltagere på bestillingen.
9.4.2. Omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter.
9.4.3. At følge de anvisninger som Stay Local Travel ApS har udstukket for rejsen.

10. Reklamationer

10.1. Hvis du oplever en mangel på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os herom, så vi har mulighed for at rette op på den. Du skal reklamere på stedet eller til de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis dette ikke løser problemet, skal du straks kontakte Stay Local Travel ApS på telefon +45 42 90 18 30 eller e-mail info@stay-local.dk. Hvis du ikke overholder disse retningslinjer, vil du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende.
10.2. Eventuelle krav mod Stay Local Travel ApS skal umiddelbart efter rejsens afslutning fremsættes over for Stay Local. Krav der fremsættes senere end 6 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat indenfor rimelig tid og kan derfor ikke behandles.
10.3. Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til Stay Local, kan du indbringe klagen for en dansk domstol.

11. Skatter og afgifter

11.1. En del skatter og afgifter skal opkræves inden afrejsen. Der er imidlertid en del andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves inden udrejsen.
11.2. Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejsedokumenterne, men de enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. Der kan derfor forekomme ændringer mellem bestillingstidspunktet og afrejsen til/fra en specifik destination.

12. Værneting og lovvalg

12.1. Ethvert krav mod Stay Local Travel ApS skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Processproget vil altid være dansk.

13. Forbehold

13.1. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kendte ændringer vil blive oplyst ved bestilling.

14. Alder ved reservation

14.1. Bestiller af rejsen hos Stay Local Travel ApS skal være myndig på reservationstidspunktet.

Valby, oktober 2023